Algemene Voorwaarden FeniksGroup B.V.

 

1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Aanbod: Een aanbieding c.q. offerte van FeniksGroup gericht tot een mogelijke opdrachtgever betreffende een bepaald c.q. bepaalbaar voorstel tot het sluiten van een overeenkomst.
Algemene Voorwaarden: Onderhavige bedingen die zijn opgesteld teneinde in overeenkomsten tussen FeniksGroup en opdrachtgevers te worden opgenomen.
Annulering(en): Het schriftelijk beëindigen van een overeenkomst overeenkomstig de bedingen van deze Algemene Voorwaarden.
Dienstverlening: Het, op basis van een overeenkomst tussen FeniksGroup en opdrachtgever, verzorgen van (algemene en op maat gesneden) cursussen, opleidingen en trainingen door FeniksGroup op het gebied van bedrijfshulpverlening, communicatie en ontruiming, VCA, brandveiligheid, brandpreventie, alles in de ruimste zin des woord.
Doorboeken: Het verplaatsen van tussen FeniksGroup en opdrachtgever geplande uitvoeringsdata.
Opdrachtgever: De wederpartij c.q. opdrachtgever van FeniksGroup die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding en werking van onderhavige Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
Overeenkomst(en): De overeenkomst(en) (van opdracht) tot dienstverlening tussen een opdrachtgever en FeniksGroup.
Uitvoering: De uitvoering van de rechten en verplichtingen van een overeenkomst tot dienstverlening.

2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FeniksGroup, en een opdrachtgever waarop FeniksGroup deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met FeniksGroup, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. FeniksGroup en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3 Overeenkomst(en)

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke aanvaarding van een aanbod van FeniksGroup door de opdrachtgever. Indien een aanvaarding afwijkt van het door FeniksGroup gedane aanbod, is FeniksGroup daaraan niet gebonden.
3.2 Het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat de Algemene Voorwaarden van FeniksGroup door de opdrachtgever zijn aanvaard.
3.3 Offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn slechts geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. FeniksGroup is slechts aan de offertes en aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.4 Alle prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Een samengestelde prijsopgave verplicht FeniksGroup niet tot het verrichten van een gedeelte van een opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen en / of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

4 Dienstverlening

Een terzake van de uitvoering tussen opdrachtgever en FeniksGroup overeengekomen voor FeniksGroup geldende termijn is nimmer een fatale termijn. Bij een mogelijke overschrijding van een (uitvoerings-)termijn dient de opdrachtgever het FeniksGroup derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

5 Huisregels FeniksGroup

De voor (het personeel van) FeniksGroup geldende huisregels zijn eveneens van toepassing op opdrachtgevers. Een opdrachtgever aanvaardt voornoemde huisregels bij het aangaan van een overeenkomst. Een afschrift c.q. de uitleg van voornoemde huisregels wordt op verzoek, onverminderd de naleving van de huisregels door een opdrachtgever, aan een opdrachtgever ter beschikking gesteld c.q. medegedeeld voor aanvang van de uitvoering van een overeenkomst door FeniksGroup.

6 Annulering en doorboeking

6.1 Annuleringen dienen schriftelijk aan FeniksGroup gemeld en bevestigd te worden vóór aanvang van de oorspronkelijk geplande cursus-, opleiding en of trainingsdatum. Indien een cursus, opleiding en of training zonder schriftelijke afmelding onbezet blijft, geldt dit als een annulering en wordt daarvoor 100% van de overeengekomen prijs c.q. het overeengekomen tarief in rekening gebracht. De reden van annulering is niet van invloed op de regeling als genoemd in dit artikel.
6.2 Bij annulering tussen 21 en 10 werkdagen vóór aanvang van de cursus, opleiding en / of training wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
6.3 Bij annulering binnen 10 werkdagen vóór aanvang van de cursus, opleiding en / of training wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
6.4 Verplaatsingen van bevestigde opleidingsplaatsen, of cursus- cq trainingsdata noemen wij doorboekingen. Doorboekingen dienen aan FeniksGroup schriftelijk gemeld en bevestigd te worden vóór aanvang van de oorspronkelijk geplande cursus-, opleidings- en / of trainingsdatum. De reden van doorboeking is niet van invloed op de regeling als genoemd in dit artikel.
6.5 Voor doorboekingen worden extra kosten over de volledige (cursus)prijs in rekening gebracht. Hierbij wordt op de oorspronkelijk geplande dag 100% van de prijs en op de gewijzigde cursusdatum de 50% extra van de cursusprijs in rekening gebracht indien de doorboeking binnen 21 werkdagen van de geplande cursus, opleiding en / of training valt.
6.6 Er zijn voorwaarden aan dit doorboeken. De FeniksGroup doet een voorstel voor de nieuwe cursusdatum. De nieuwe datum ligt in principe nooit verder dan 42 dagen na de oorspronkelijke datum.

7 Uitvoering van de overeenkomst

7.1 FeniksGroup zal overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
7.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van overeenkomsten dit vereist, heeft FeniksGroup het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
7.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FeniksGroup aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van overeenkomsten, tijdig aan FeniksGroup worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van overeenkomsten benodigde gegevens niet tijdig aan FeniksGroup zijn verstrekt, heeft FeniksGroup het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.4 FeniksGroup is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FeniksGroup is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor FeniksGroup kenbaar behoorde te zijn.
7.5 Indien is overeengekomen dat overeenkomsten in fasen worden uitgevoerd kan FeniksGroup de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7.6 Indien door FeniksGroup of door FeniksGroup ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7.7 Opdrachtgever vrijwaart FeniksGroup voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van overeenkomsten schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

8 Wijziging van de overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van overeenkomsten blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de overeengekomen dienstverlening te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. FeniksGroup zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
8.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal FeniksGroup de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
8.4 Indien een vast tarief is overeengekomen zal FeniksGroup daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.

9 Opschorting en ontbinding

9.1 FeniksGroup is, onverminderd de bevoegdheid (aanvullende) schadevergoeding te vorderen, bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten of overeenkomsten te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomsten niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van overeenkomsten FeniksGroup ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
9.2 Voorts is FeniksGroup, onverminderd de bevoegdheid (aanvullende) schadevergoeding te vorderen, bevoegd overeenkomsten te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
9.3 Indien overeenkomsten worden ontbonden, zijn de vorderingen van FeniksGroup op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien FeniksGroup de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst, alsmede het recht schadevergoeding te vorderen.

10 Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van FeniksGroup jegens een opdrachtgever voor door hem geleden directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis uit overeenkomsten dan wel als gevolg van een onrechtmatige daad, voor zover een en ander het gevolg is van de uitvoering van overeenkomsten, is beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.
10.2 De aansprakelijkheid van FeniksGroup voor directe door de opdrachtgever geleden schade als bedoeld in lid 11.1 van dit artikel is beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van FeniksGroup te verstrekken uitkering. De aansprakelijkheid van FeniksGroup jegens de opdrachtgever voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis uitovereenkomsten dan wel als gevolg van een onrechtmatige daad is daarmee te allen tijde beperkt tot maximaal € 1.135.000,–.
10.3 Onder directe schade wordt in deze Algemene Voorwaarden uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om een gebrekkige prestatie van FeniksGroup aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan FeniksGroup toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
10.4 FeniksGroup is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie bij de opdrachtgever.
10.5 FeniksGroup is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard en in welke hoedanigheid dan ook, die ontstaat c.q. voortvloeit door de invoering van door FeniksGroup geschreven adviezen c.q. bedrijfsnoodplannen.
10.6 FeniksGroup is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard en in welke hoedanigheid dan ook, die het gevolg is diefstal, verlies of beschadiging van goederen van aan cursussen, trainingen of opleidingen deelnemende of bezoekende personen.
10.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FeniksGroup of zijn ondergeschikten.

11 Overmacht

11.1 FeniksGroup en opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
11.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop FeniksGroup geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FeniksGroup niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van FeniksGroup worden daaronder begrepen.
11.3 FeniksGroup heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat FeniksGroup zijn verplichtingen had moeten nakomen.
11.4 FeniksGroup en opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
11.5 Voor zoveel FeniksGroup ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is FeniksGroup gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
11.6 Indien een overeenkomst vanuit de zijde van het FeniksGroup wezenlijk veranderd, in prijs of in uitvoering, door oorzaken die buiten de invloedsfeer van het FeniksGroup liggen, zoals bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen en reorganisatie, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat dit voor hem financiële consequenties met zich meebrengt.

12 Betaling

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door FeniksGroup aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
12.2 Ingeval van niet tijdige betaling in de zin van artikellid 13.1 is de opdrachtgever vanaf de datum van verzuim tot en met de dag van voldoening van het gehele verschuldigde bedrag rente verschuldigd alsmede door FeniksGroup redelijk gemaakte administratiekosten.
12.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van FeniksGroup op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
12.4 FeniksGroup heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. FeniksGroup kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. FeniksGroup kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

13 Onderzoek, reclames

13.1 Klachten over de verrichte dienstverlening dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende dienstverlening schriftelijk te worden gemeld aan FeniksGroup. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat FeniksGroup in staat is adequaat te reageren.
13.2 Indien een klacht gegrond is, zal FeniksGroup de dienstverlening alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
13.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal FeniksGroup slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

14 Eigendomsvoorbehoud

14.1 Alle door FeniksGroup geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van FeniksGroup totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met FeniksGroup gesloten overeenkomsten is nagekomen.
14.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
14.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht FeniksGroup zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
14.4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
14.5 Door FeniksGroup geleverde zaken, die krachtens het onder lid 15.1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

15 Informatie

Opdrachtgever verschaft aan FeniksGroup alle informatie die door FeniksGroup nodig wordt geacht en waarom door FeniksGroup wordt verzocht ten behoeve van de van de door FeniksGroup te verrichten dienstverlening. De opdrachtgever zal FeniksGroup te allen tijde terstond op de hoogte stellen van een wijziging in de door hem aan FeniksGroup verschafte gegevens.

16 Geheimhouding

16.1 Zowel FeniksGroup als opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst(en) van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
16.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, FeniksGroup gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en FeniksGroup zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is FeniksGroup niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

17 Intellectuele eigendom en auteursrechten

17.1 Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt FeniksGroup zich de rechten en bevoegdheden voor die FeniksGroup toekomen op grond van de
Auteurswet.
17.2 Alle door FeniksGroup verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden etc, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FeniksGroup worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

18 Vrijwaringen

18.1 De opdrachtgever vrijwaart FeniksGroup voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
18.2 Indien opdrachtgever aan FeniksGroup informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

19 Incassokosten

19.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
19.2 De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien FeniksGroup hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijker wijs noodzakelijk waren, dan komen deze kosten voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening opdracht gever

20 Niet –overname personeel

De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van overeenkomsten alsmede een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat met FeniksGroup terzake tot overeenstemming is gekomen, medewerkers van FeniksGroup of van ondernemingen c.q. instellingen waarop FeniksGroup ter uitvoering van overeenkomsten een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van overeenkomsten, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

21 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen FeniksGroup en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

22 Wijziging en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

22.1 Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Noordwest – Holland te Alkmaar.
22.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst

D. Maassen, directeur FeniksGroup B.V. – versie september 2022