FeniksGroup adviseert

Creëer een veilige en gezonde werkomgeving

Elke organisatie heeft haar eigen veiligheidsrisico’s. Dat betekent dat plannen voor preventie en bedrijfshulpverlening in onze visie op maat gemaakt moeten worden. Als wij een organisatie adviseren of helpen met haar veiligheid starten we volgens de vaste formule voor risico analyse: risico = kans x effect. We brengen we alle risico’s in kaart door ons in te lezen in de branche, we onderzoeken de bedrijfsactiviteiten, bezoeken de locatie(s) en interviewen medewerkers. Deze risico’s zijn input voor het plan van aanpak waarin we maatregelen en voorzieningen beschrijven om de risico’s te elimineren of te verminderen. De restrisico’s vertalen we in combinatie met de maatgevende factoren (aard, grootte en complexiteit van een gebouw, aantal (zelfredzame) aanwezigen) en externe risico’s (natuurrampen) in incidentscenario’s. Dit vormt de basis voor je bedrijfsnoodorganisatie (bno) of bedrijfshulpverleningsorganisatie (bhv-org) en beschrijven we in een bno- of bhv-plan. Het ontruimingsplan maakt hier onderdeel van uit. Maar veiligheid is meer dan inventarisatie en evaluatie van risico’s. Ons eigen uitgangspunt: veiligheid = preventie x focus. Met preventie doen we het uiterste om risico’s te minimaliseren. En met focus zorgen we dat veiligheid voortdurend aandacht heeft van de organisatie, onder meer door een goed functionerend team van veiligheidsmedewerkers.

RI&E (update) nodig?
Wil je weten of je voor je organisatie een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) moet maken? Voldoet je huidige RI&E-versie nog wel? Check de volgende vragen. De antwoorden bepalen of je een (nieuwe) RI&E nodig hebt. FeniksGroup helpt je hier graag bij.

Heb je personeel?

Zodra een organisatie – hoe klein ook – personeel in dienst heeft is, is een RI&E verplicht. Onder personeel verstaan we: uitzendkrachten, inhuur, stagiaires enzovoort. Bestaat een organisatie uitsluitend uit vrijwilligers? Dan is een RI&E alleen verplicht als er met gevaarlijke stoffen of biologische agentia wordt gewerkt.

Heb je alle risico’s in kaart?

Bij het opsporen van potentiële risico’s kijken we naar veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. Risico’s inventariseren kun je doen door bijvoorbeeld bedrijfsongevallen en incidenten uit het verleden te bestuderen en werknemers te interviewen. En ook door inspecties en observaties door een veiligheidskundige, leidinggevende of medewerkers te laten uitvoeren. Het resultaat hiervan is een lijst met alle risico’s binnen de organisatie in relatie tot de arbeidsomstandigheden.

Evalueer je risico’s?

Op basis van de risico-inventarisatie bepaalt een veiligheidskundige in samenwerking met de organisatie voor elk risico uit de lijst hoe relevant en groot (of klein) het gevaar is. De mate van risico (r) is de kans op het gevaar (k) vermenigvuldigt met het effect van het gevaar (e). Risico = kans x effect. Bijvoorbeeld: Wie lang hetzelfde beeldschermwerk doet, kan klachten krijgen. Maar de kans op gevaar (k) is minder groot dan werken met gevaarlijke stoffen of werken op grote hoogte en het effect van het gevaar (e) is ook anders.

Heb je per risico een plan van aanpak?

Welke maatregelen zijn nodig om alle risico’s te elimineren of te verminderen? Het antwoord op die vraag leidt tot een plan waarin per risico of gevaar de volgende onderdelen expliciet zijn benoemd:

  • risico-overzicht met bijbehorende classificatie
  • de maatregelen om de risico’s te beheersen
  • de verantwoordelijke persoon voor implementatie van de maatregelen
  • het tijdbestek per uit te voeren maatregel
  • eventueel een restrisico-indicatie inventariseren en evalueren

Heeft een externe professional jouw RI&E getoetst?

Het toetsen van de RI&E is niet altijd verplicht. Dit hangt onder meer af van de bedrijfsgrootte en de methode die is gebruikt voor de risico-inventarisatie. Een gecertificeerde toetsing is niet nodig voor organisaties met minder dan 25 werknemers die een aangemeld branche RI&E-instrument gebruiken of een RI&E-instrument dat is erkend in de cao. Als de RI&E moet worden getoetst, gebeurt dit door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde kerndeskundige (veiligheidskundige, arbeid/organisatiedeskundige of bedrijfsarts). Het resultaat is een goedgekeurde RI&E, die voldoet aan de wettelijke eisen. Wil je zeker weten of jouw RI&E moet worden getoetst? We adviseren je er graag over.

Wordt het plan van aanpak uitgevoerd en is de RI&E nog actueel?

Het plan van aanpak wordt als het goed is uitgevoerd en periodiek geëvalueerd. Het resultaat moet zijn: betere arbeidsomstandigheden en minder incidenten.In de arbowet wordt geen geldigheidstermijn genoemd met betrekking tot een RI&E. Uitgangspunt is dat deze altijd actueel dient te zijn. Dus bij grote aanpassingen of (organisatorische) veranderingen in de organisatie moet gekeken worden of er nieuwe risico’s zijn. Ook als er geen grote veranderingen zijn, is het belangrijk regelmatig het plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen en te bewaken.

Als je al deze stappen aantoonbaar doorloopt, voldoet je RI&E aan de belangrijkste voorwaarden: actueel, betrouwbaar en volledig.

Meer informatie

RI&E check

Project risico inventarisatie

Ontruimingsplattegrond

VOOR WIE WE WERKEN

Wij verzorgen Risico Advisering, maar ook Opleidingen & Trainingen voor verschillende branches

Bekijk de branches
Cta
Wie we zijn

Wij zijn professioneel. Wij zijn FeniksGroup.

Een serieus onderwerp als veiligheid vraagt in alles om professionaliteit. Veiligheid is van levensbelang voor een goed functionerende organisatie. Dat begint met bewustwording over de risico’s en het belang van preventie en hulpverlening. Daarin zijn we sparringpartner en onderwijzer. Om onze taak goed te vervullen, zorgen we dat we op de hoogte zijn van de meest recente inzichten en de nieuwste technieken. Onze professionaliteit uit zich in het ontzorgen en borgen van veiligheid: van het ontwikkelen van de scenario’s tot het up-to-date houden van de certificering.

Meer over ons
Feniks vleugels 2
VEILIGHEID COMPLEET

Behalve Risico Advisering verzorgen wij ook Opleidingen & Trainingen en Veiligheidmiddelen

l6a5425

Erkend door / lid van