Privacy beleid FeniksGroup BV

Dit privacy statement beschrijft hoe wij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) persoonlijke informatie over u verzamelen en gebruiken gedurende uw websitebezoek en wanneer u klant/cursist van FeniksGroup bent. Wij vragen u om dit privacy statement zorgvuldig door te lezen omdat er belangrijke informatie in staat over wie wij zijn, hoe en waarom wij persoonlijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, over uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie en over hoe u met ons en toezichthoudende instanties contact kunt opnemen als u een klacht hebt. FeniksGroup BV verzamelt, gebruikt en is verantwoordelijk voor bepaalde persoonlijke informatie over u. Wanneer wij dit doen, moeten wij voldoen aan de AVG die van toepassing is in heel de Europese Unie en zijn wij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van die persoonlijke informatie verantwoordelijk voor de toepassing van deze wetgeving.

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

FeniksGroup BV, Provincialeweg 9 (1536 AC) Markenbinnen, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt als volgt contact opnemen met ons:

Verwerkte persoonsgegevens

FeniksGroup BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Contactgegevens (zakelijk adres, telefoonnummer)
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw bezoek aan onze website(s), mobiele website(s) en app(s) zoals URL, IP-adres browsertype, taal, datum en tijd van uw bezoek. (checken met TBF.
 • Gegevens over uw interesse als gebruiker van onze website(s), producten en diensten (checken met TBF.
 • Locatiegegevens
 • Koppelingen met social media
 • Gegevens over uw aankopen op onze website(s)
 • Financiële gegevens in verband met bestellingen en betalingen
 • Door u verstrekte informatie zoals functie, werkgever, titel, branche, bedrijf en regio
 • Door u bij registratie verstrekte gegevens zoals uw gebruikersnaam en uw wachtwoord
 • Gegevens betreffende uw instructeur bevoegdheden
 • Gegevens betreffende door uw gevolgde cursussen
 • Gegevens betreffende uw certificering
 • Gegevens betreffende dor u gevolgede cursussen en afgelegde examens

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Uw gegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van en met u gesloten overeenkomsten
 • Om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren
 • Om contact met u op te nemen over de door u gevraagde diensten
 • Om uw rol als instructeur (examinator) mogelijk te maken en te faciliteren
 • Om deelname aan onze cursussen mogelijk te maken en certificeringen te registreren
 • Om de registratie dan door u gevolgde cursussen en afgelegde en behaalde examens mogelijk te maken
 • Om u te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van FeniksGroup BV
 • Om onze website(s), informatie, producten en diensten zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen
 • Om u toegang te verlenen tot onze website(s) en apps, al dan niet op basis van uw registratie als gebruiker
 • Om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijk van onze dienstverlening en onze (mobiele) websites en apps te verbeteren
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving
 • Om de kwaliteit van de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in bedrijven en andere organisaties te bevorderen

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

FeniksGroup BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat zij daarvoor, in de woorden van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), een ‘gerechtvaardigd belang’ heeft.

Dat houdt in dat wij uw gegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, zolang uw privacybelangen niet in de knel komen. We mogen dat ook doen in het belang van anderen, zoals onze klanten. In bepaalde gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, of om wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld op het gebied van administratie en belastingen) na te leven. Als we voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens uw toestemming nodig hebben zullen we die gegevens pas verwerken als we uw toestemming hebben gekregen, en zullen we daarmee stoppen als u die toestemming intrekt.

Websites van derden

Met uitzondering van websites van derden die FeniksGroup BV als verwerker inschakelt, is dit privacy statement niet van toepassing op de websites van derden waarnaar FeniksGroup BV op zijn website(s) een hyperlink aanbiedt. FeniksGroup BV is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy beleid van deze derden.

Verwerkers

Voor zover FeniksGroup BV voor de in dit privacy statement vermelde doeleinden gebruik maakt van de diensten van derden en deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, heeft FeniksGroup BV de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor de hier omschreven doeleinden worden verwerkt.

Gegevensverwerking in Nederland en in het buitenland

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland.

Beveiliging en bewaartermijn

FeniksGroup BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. FeniksGroup BV bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht ons te verzoeken inzage te geven in welke persoonsgegevens we van u verwerken. Ook kunt u om rectificatie of wissing van die persoonsgegevens vragen, of om beperking van de verwerking van die gegevens. Daarnaast heeft u het recht tegen verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt daarvoor een bericht sturen, met uw naam en contactgegevens aan FeniksGroup BV, Provincialeweg 9 (1536AC) Markenbinnen of een e-mail sturen aan [email protected]. In uw verzoek moet uw zoveel mogelijk specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we u een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan uw verzoek kon worden voldaan. Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat u ons de nadere specificatie hebt verstrekt.

U heeft altijd het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie daarover vindt u hier.

Wijziging en versie

Wij kunnen dit privacy statement wijzigen of aanpassen. We raden u daarom aan dit privacy statement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2022.